Има три основни стъпки за разработване и прилагане на план за управление на риска за киберсигурността, включително оценка на рисковете за киберсигурността, приоритизиране на киберрисковете и идентифициране на стратегии за предотвратяване и смекчаване на рисковете за киберсигурността.

Оценка на кибер риска

Оценката на кибер риска е процес, по който се изследват възможните рискове, свързани с кибер сигурността, и се оценяват техните вероятности и въздействие върху организацията. Целта на оценката е да се издадат препоръки за предприемането на мерки за управление на тези рискове. Тази процедура се извършва, за да се поддържа нивото на сигурност и да се предпази организацията от възможни атаки. Това е непрекъснатият процес, който трябва да бъде проектиран така, че да се адаптира към променящата се среда. Основен принцип на всяка ефективна стратегия за киберсигурност е управлението на риска.

Кой е отговорен за управлението на риска?

Отговорността за управлението на риска може да се делегира на различни служители или отдели в организацията, в зависимост от размера и структурата на компанията. Това може да бъде ИТ отделът, ИТ Директор или CISO.

Защо управлението на риска е от голямо значение за непрекъсващата работа на организацията?

С бързо променящата се технологична среда и разпространението на дигитални услуги в резултат на пандемията от Covid-19, светът е свидетел на нарастване на кибератаките.

Управлението на риска помага да се избегнат или минимизират нежеланите събития, които могат да повлияят негативно на бизнеса. Това може да бъде изгубен приход, нарушена репутацията, неефективна работа на системите и т.н. Управлението на риска помага на организацията да предвиди и да се предпази от тези рискове, като изготвя план за реагиране в случаи на неочаквани ситуации. Така се гарантира непрекъсващата работа на организацията и увеличава увереността на клиентите и инвеститорите.

Това налага непрекъснато нарастваща нужда от модели за управление на заплахи и киберустойчивост под прикритието на стабилен план за управление на риска за сигурността, който трябва да включва следните фактори:

Идентифициране и управление на слабите места в сигурността на организацията

За да идентифицирате правилно всички технологични слабости, следвайте добрите практики да тествате средата поне веднъж годишно чрез penetration test.

Оптимизиране на ИТ системите

Редовната проверка и одит на ИТ системите ще ви предпази от изненадващи пробиви в сигурността, както и ще ви помогне да дефинирате канал за реагиране при инциденти и приоритизиране на реакцията.

Безопасност на данните и спазване на нормативните изисквания

Всеки бизнес се основава на доверие и спазването на нормативните изисквания доказва на клиентите ви ангажимента ви към безопасността на техните данни.

Как CyPro помага да защитите вашата организация?

Нашите услуги за управление на уязвимости и услуги за тестване за проникване предоставят холистичен подход за защита на технологичната среда.

Как да внедрим план за управление на кибер риска?

План за управление на риска за сигурността може да се разработи чрез следните стъпки:

  1. Анализ на текущата ситуация (ИТ одит) – Определете текущото състояние на сигурността в организацията, изследвайки текущите практики и процеси.
  2. Определете рисковете (Penetration test) – Изследайте възможните рискове, които могат да представляват опасност за сигурността на организацията.
  3. Оценете рисковете – Оценете вероятността на събитието и неговите възможни последствия.
  4. Изгответе план за реагиране при пробив в системите или други инциденти със сигурността.
  5. Приложете програма за информираност на служителите. Въпреки всички тези мерки, данните все още могат да бъдат компрометирани, ако не се вземат мерки за създаване на осведоменост относно киберсигурността сред работната сила. Човешката грешка все още фигурира сред основните причини за нарушаване на сигурността на данните през 2022 г. и цифрата продължава да расте.

Изпратете запитване