Ролята на длъжностното лице по защита на данните (DPO) в рамките на институциите и органите на ЕС обхваща набор от критични дейности и действия за осигуряване на съответствие с разпоредбите за защита на данните, по-специално Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Отговорностите на DPO включват:

Информира и съветва: DPO трябва да информира и съветва организацията и нейните служители относно техните задължения съгласно законите за защита на данните. Това включва предоставяне на насоки за съответствие с GDPR, оценки на въздействието върху защитата на данните (DPIA) и дейности по обработка на данни.

Наблюдение на съответствието: Наблюдението на съответствието с GDPR и други закони за защита на данните, включително възлагането на отговорности, повишаване на осведомеността и обучение на персонала, участващ в операциите по обработка на данни, е ключова част от ролята на DPO.

Съвети относно оценките на въздействието върху защитата на данните (DPIA): DPO трябва да предоставя съвети, когато е поискано, относно необходимостта от DPIA, неговата методология и дали DPIA е извършена правилно в съответствие с GDPR.

Сътрудничество с надзорния орган: DPO служи като точка за контакт с надзорния орган по въпроси, свързани с обработката на данни. ДЛЗД помага при сътрудничеството с надзорния орган, включително по време на предварителни консултации, и могат също така да търсят съвет или инструкции от органа.

Действа като точка за контакт за субектите на данни: DPO трябва да бъде достъпен за субектите на данни по всички въпроси, свързани с обработката на техните лични данни и с упражняването на правата им съгласно GDPR. Това включва запитвания относно съгласие, достъп до данни, коригиране и правото да бъдеш забравен.

Поддържане на регистри: DPO отговаря за поддържането на регистър на всички дейности по обработка на данни, извършвани от организацията, включително целта на всички дейности по обработка, които трябва да бъдат предоставени на надзорния орган при поискване.

Оценка и смекчаване на риска: DPO трябва да оцени процедурите и политиките за обработка на данни на организацията, за да идентифицира и смекчи рисковете, като гарантира, че личните данни се обработват сигурно и в съответствие с GDPR.

Разработване и прилагане на политики: Разработването и прилагането на политики и процедури за защита на данните е ключов аспект от ролята на DPO. Това гарантира, че дейностите по обработка на данни на организацията са в съответствие с изискванията на GDPR.

Редовно докладване: DPO трябва редовно да докладва на най-високото ниво на управление в рамките на организацията за проблеми със защитата на данните, предизвикателства и предложения за подобрение.

Да служи като посредник: DPO често действа като посредник между организацията, субектите на данни и регулаторните органи, като осигурява ефективна комуникация и разрешаване на проблеми със защитата на данните.

DPO-as-a-service – CyPro Bulgaria Ltd.

Изпратете запитване