Основната цел на NIS2 е да повиши нивото на киберустойчивост в целия Европейски Съюз като изисква от всички субекти, които предоставят критични услуги на икономиката и обществото като цяло, да предприемат подходящи мерки за киберсигурност.

Ревизираната директива на ЕС относно сигурността на мрежите и информационните системи (NIS2) ще отмени и замени съществуващата Директива NIS.

Директивата, приета през 2016 г., беше първият общоевропейски закон за киберсигурност.

Важно е да отбележим, че NIS2 също така адресира недостатъците на текущата рамка на NIS, както и реагира на промените в пейзажа на заплахите за киберсигурността.

NIS2: Какво ще се промени по отношение на управлението на риска от трети страни?

Целта на NIS2 е да бъде по-широкообхватна и по-всеобхватна. Разглеждайки конкретно управлението на риска от трета страна, NIS2 включва три основни промени, които трябва да вземете предвид:

1. Специфични изисквания за управление на риска от трета страна

NIS2 подчертава, че организациите трябва проактивно да управляват рисковете, въведени от трети страни. Това включва всички доставчици на продукти и услуги. Директивата гласи, че организациите трябва поне:

 • Да оценяват и вземат под внимание цялостното качество на продуктите и практиките за киберсигурност на техните доставчици на стоки и услуги, включително техните процедури за сигурност (член 43)
 • Да проявят повишено внимание при избора на услуги за сигурност от управляван доставчик на услуги (член 44)
 • Да обърнат внимание на рисковете за киберсигурността, произтичащи от техните взаимодействия с други заинтересовани страни (член 45)
 • Да участват в оценките на риска на доставчиците (член 46)
2. Кои организации трябва да отговарят на изискванията?

Разширеният обхват включва повече сектори, които са разделени на „основни“ и „важни“ субекти въз основа на това колко критични са за икономиката и обществото. Това включва организации в следните сектори:

 • Енергия (електричество, петрол, газ, централно отопление)
 • Транспорт (въздушен, железопътен, воден и автомобилен)
 • Банкиране, инфраструктури на финансовия пазар,
 • Здравеопазване (включително лаборатории и изследвания на фармацевтични продукти и медицински изделия)
 • Питейна вода, Отпадъчни води (но само ако това е основна дейност)
 • Цифрови инфраструктури (телекомуникации, DNS, TLD, центрове за данни, доверителни услуги, облачни услуги)
 • Дигитални услуги (търсачки, онлайн пазари, социални мрежи)
 • Пощенски и куриерски услуги
 • Управление на отпадъците
 • Химикали (производство и разпространение)
 • Храна (Производство, преработка и разпространение)
 • Производство (по-специално, но не само, медицинско, компютърно и транспортно оборудване)
 • Публични администрации
3. Неспазването се наказва с глоби

Специфичните за сектора надзорни органи ще получат правомощия да налагат санкции и глоби на организации, които не спазват Директивата NIS2. Административните глоби могат да бъдат до 7 милиона евро или 1,4% от годишния световен оборот за важни индустрии и до 10 милиона евро или 2% от оборота за основни субекти.

Как CyPro може да ви помогне да се съобразите с изискванията на NIS2?

Отделът за одит и бизнес консултации на CyPro може да помогне на организациите по пътя към съответствие с Директивата NIS2. Ние можем да определим нивото на съответствие и да ви помогнем да приложите необходимите мерки.

В зависимост от състоянието на сигурността на вашата организация, посочените по-долу теми са ключови фокусни точки за подобрение:

 • План и програма за бюджетиране на киберсигурността (приемане на ISO27001)
 • Прилагане на програма за информираност относно сигурността (обучения на служителите)
 • Оптимизиране на управлението на вашите кибератаки
 • Подобряването на цялостната техническа сигурност на вашата организация (мрежа, контрол на достъпа, и др.)

Работата по тези теми ще подобри вашата киберсигурност и ще гарантира съответствие с директивата NIS2.

Изпратете запитване

Има ли нужда моят бизнес от DPO?

Има ли нужда моят бизнес от DPO?

Накратко, да. Сегашното мнение е, че всички организации ще се нуждаят от DPO и техните услуги, освен ако вашият бизнес не може да докаже, че не обработва лични данни.